Cíl a popis projektu „Přírodní vědy názorně“

Popis projektu:
Projekt reaguje na společenskou nutnost zvýšení zájmu žáků o přírodovědné předměty. Prostřednictvím moderních učebních pomůcek, sw a ICT umístěných v modernizované učebně přírodních věd, bude snahou pedagogů zvýšit efektivitu získávání kompetencí žáků (pozorování, měření, srovnávání, experimentování, modelování, komunikace), které jsou nezbytné pro pochopení a začlenění získaných poznatků do reálného světa.
Projekt vychází z vize školy, která je založena na podpoře výuky matematiky a přírodních věd a umožní zvýšení zájmu o danou problematiku v povinných a volitelných předmětech.
Nedílnou součástí projektu je plánované využití modernizované učebny pro zájmovou činnost školní družiny, práci s talentovanými žáky v rámci školních projektů a aktivit, propagace přírodních věd formou tematických akcí pro veřejnost.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím moderních učebních pomůcek a ICT umožnit získávání, zpracování a prezentování informací z oblasti přírodních věd a tím přiblížit reálný život a jeho zákonitosti žákům.
Podpůrné cíle, které jsou současně body plánovaného postupu:
– modernizace technického vybavení odborné učebny v oblasti ICT,
– modernizace vybavení pracoviště pedagogů ICT,
– využití zpracovaných metodických materiálů a prezentací při výuce (projekt EU peníze školám, FM Education),
– zvýšení počtu vyučovacích hodin vyučovaných pomocí interaktivní techniky,
– zvýšení počtu žáků aktivně využívajících při výuce ICT a učební pomůcky,
– zvýšení počtu žáků aktivně využívajících ICT a učební pomůcky při mimoškolní činnosti,
– zvýšení počtu pedagogických pracovníků využívajících ICT a učební pomůcky ve výuce.

Celkové způsobilé výdaje na projekt  jsou 1 233 461,90 Kč, z toho z prostředků EU 1 048 442,61 Kč.