Jak poznat školní zralost dítěte

Milí rodiče budoucích prvňáčku, pokud ještě stále máte pochybnosti o tom, zda je Vaše dítě připravené na vstup do první třídy, možná Vám pomůže následující článek.

Školní zralost je souborný název  pro připravenost dítěte pro vstup do školy a to zejména v těchto oblastech:

Věk – zákonný zástupce je povinen zapsat ke školní docházce dítě, které k 31. 8. daného roku  6 let.

Výška a váha – optimální výška dítěte v šesti letech by se měla pohybovat okolo 120cm a váha okolo 20kg.

Zralost zrakového vnímání – dítě by mělo být schopné odlišit od sebe různé tvary (čtverec, kruh, trojúhelník)
a základní tvary i pojmenovat. Mělo by znát alespoň některá písmenka a číslice.

Zralost sluchového rozlišování – dítě by mělo poznat první písmeno ve slově, mělo by se procvičovat v rozkladu slov na hlásky a naopak v syntéze slov z hlásek.

Rozumové schopnosti – chápání světa by mělo být již více realistické, méně fantazijní. Dítě by mělo chápat časové souvislosti (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer), řadit události chronologicky podle děje, určit roční období.  Mělo být umět třídit věci podle velikosti, délky, množství, druhu, materiálu, z kterého jsou věci vyrobeny. Být schopno zobecňování (co mají podobného stůl a židle, košile a svetr ap.). Mělo by znát barvy a mít základní početní představy do 10, sčítat a odčítat do 5, ukázat správný počet na prstech.

Paměť – dítě by si před vstupem do školy mělo zapamatovat si větu o osmi slovech a dokázat ji zopakovat. Mělo by být schopno splnit tří najednou zadané pokyny „Jdi do kuchyně, vezmi tam hrneček a přines mi ho.“

Řeč – ideálně dítě dokáže vyslovit všechny hlásky, toleruje se nesprávná výslovnost R, Ř. Dítě by mělo mí bohatou slovní zásobu a zvládat i gramatické jevy řeči. Mělo by být schopné v krátkosti (6 – 7 větami) plynule vyprávět o rodině, zájmech, trávení volného času ap.

Grafomotorika – důležitý je správný a fixovaný úchop tužky. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazovat figurální kresbu, neodbíhat od činností spojených s psaním a kreslením. Kresba by měla být bohatá na detaily, propracovaná, vyspělá.

Lateralita – při nástupu do první třídy by již měla být známá dominantní ruka, případně jestli není lateralita zkřížená. Leváky není nutné nic speciálního učit, jen dbát na dobré držení tužky a sklon sešitu.

Sociální zralost – dítě již má svůj okruh přátel a je méně závislé na rodičích, díky tomu je schopné velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků. Mělo by umět přijmout místo rodičů jako autoritu učitele. Musí být schopno podřídit se formě práce ve skupině, plnit požadavky a spolupracovat. Být ve své činnosti samostatné nedožadovat se neustálé pozornosti dospělého. Mělo by být schopno odložit momentální přání. Mělo by vykat dospělým, pozdravit při setkání, poprosit, požádat o pomoc, poděkovat. Mělo by se umět obléknout a obout bez cizí pomoci, mít již osvojené hygienických návyky. Mělo by zvládnout školní jídelnu a umět postarat se o své věci.

Emocionální zralost – vyznačuje se především emoční stabilitou. Dítě reaguje na neúspěch spíše slovy než impulsivním výbuchem, pláčem nebo fyzickou agresí. Dítě by mělo být schopno seberegulace a sebezklidnění. Mělo by být schopné odloučit se od rodičů bez emočního zaplavení.

Pracovní zralost – je velmi důležitá a souvisí s motivací. Dítě by mělo být schopno pracovat na daném úkolu delší dobu, i když je pro něj nezajímavý. Mělo by se záměrně soustředit, pracovat v řízené činnosti, být samostatné a aktivní, stačit v pracovním tempu ostatním dětem. Mělo by zvládnout dokončit úkol

Motivace – jestliže se dítě o činnosti spojené se školou nezajímá, je spíše nezralé. Mělo by se do školy těšit.

 

PROJEVY NEZRALOSTI

 • neklidné či naopak utlumené, zakřiknuté dítě
 • impulzivní a dlouhotrvající afektivní projevy dítěte (projevy vzdoru, plačtivost, přecitlivělost, agresivita)
 • nesoustředěnost a těkání mezi činnostmi, nedovede naslouchat
 • dítě, které se neumí podřídit autoritě, je centrováno na sebe
 • odmítání kreslit, přetrvává hravost, odmítání úkolů
 • neobratnost v motorice (od hrubé přes jemnou po grafomotoriku)
 • odmítá započít nebo ukončit činnost
 • odmítá nebo se nedovede postarat o své věci, hračky…neudrží pořádek
 • v kontaktu s cizími lidmi je bázlivé, nedokáže se odpoutat
 • nezvládá hygienu a sebeobsluhu
 • řeč a výslovnost je výrazně opožděná

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
PROCVIČOVÁNÍ PŘED ZÁPISEM18.2.2022