Nový školní rok je ve znamení novinek

Dvacáté první století s sebou přináší nové, dříve netušené možnosti. S nimi jsou však spojené i požadavky na dovednosti a schopnosti, které by si mladá generace měla osvojit. Přichází svět digitálních technologií, multikulturní spolupráce, větší samostatnosti a odpovědnosti pracovníků. To s sebou přináší i vyšší nároky na vzdělávání. Nechceme zůstat pozadu a systematicky reagujeme na společenské a systémové změny. Nové myšlenky, strategie a vize – to jsou cesty, jimiž se ubírá vzdělávání v naší základní škole. Začínáme už od těch nejmenších na prvním stupni.

Vnímat vlastní emoce, rozlišit je i u druhých lidí, adekvátně reagovat a umět tomu přizpůsobit své jednání patří podle psychologů k základním dovednostem, které podporují úspěšnost jedince ve společnosti. I na naší škole jsme se v rámci předmětu ETICKÁ VÝCHOVA rozhodli vést žáky k rozvoji sociálních dovedností, kritického myšlení a správného vzájemného způsobu komunikace. Nově jsme zařadili ve 4. a 5. třídách etickou výchovu jako samostatný plnohodnotný předmět. Člověk má být veden k tomu, aby se stával čestným, zodpovědným, vytrvalým, ohleduplným, vstřícným a zdravě sebevědomým. A tím i úspěšným ve společnosti a vzájemné sociální interakci.

Děti prvního, druhého a třetího ročníku však o etiku nepřijdou. Je zařazena do českého jazyka. Žáci se již od počátku školní docházky budou vzdělávat v oblasti komunikace, diskutovat o etických tématech, vstřícně komentovat své názory a pocity a navzájem se respektovat. Vyzkouší si však také praktický nácvik různých prosociálních dovedností, jako je sebeovládání, řešení konfliktů a spolupráce. A to vše za použití metod zážitkové pedagogiky. Jak řekl Johan Wolfgang Goethe: „Nestačí vědění, vědění se musí použít.“

Na „Jedničce“ jsme ale letos vsadili i na větší individualizaci v přístupu k žákům, a to prostřednictvím tandemové neboli párové výuky. Zavedli jsme ji s výjimkou nízkopočetných třetích ročníků na celém prvním stupni a také v sedmém ročníku druhého stupně. Sázíme na větší pestrost, dynamičnost a inspirativnost výuky, na sdílení zkušeností mezi pedagogy a společnou přípravu, která přináší více variability a možností volby metod ve výuce. Cílem je podpora aktivizace a kreativity myšlení našich žáků, podpora kritického myšlení a zaměření na odbornou diskusi. Je potřeba rozvíjet komunikační a argumentační dovednosti žáků a právě metoda tandemové výuky dává učitelům prostor zaměřit se na žáky dle jejich individuálních dispozic, preferencí, více je podpořit a ponořit do problematiky.

Naše škola také s předstihem reflektuje rozvoj a využívání digitálních technologií ve společnosti. Již dva roky probíhá výuka těchto technologií napříč prvním stupněm od 1. ročníku, a to přesně specifikovaným obsahem a metodami vzdělávání tak, aby děti své první informace z oblasti nejmodernějších vědeckých trendů získávaly hravou a nenásilnou formou. Od letošního roku prostupuje výuka a využívání digitálních technologií do všech vzdělávacích oborů a stává se jejich samozřejmou součástí. Vedeme žáky k rozvoji digitální gramotnosti, k využívání virtuální reality a především k bezpečnému používání internetu a sociálních sítí.

Ke zdravému vývoji dětí však přispívají i pohybové aktivity. I zde zavádíme na naší škole nové a moderní přístupy. Pohyb je pro děti velmi důležitý, a to nejen ze zdravotního hlediska, ale také hlavně proto, že pohyb přispívá ke všestrannému rozvoji dítěte. V hodinách tělesné výchovy dbáme na všeobecný rozvoj pohybových schopností např. formou různých her. Chceme, aby si již na prvním stupni děti vyzkoušely různé kolektivní sporty a základy gymnastiky.  Od letošního školního roku bude poprvé probíhat v hodinách tělesné výchovy tandemová výuka, což nabízí možnost se více věnovat všem žákům a podpořit jejich individuální tělesný rozvoj.

Věříme, že výše uvedené změny přispějí k dalšímu rozvoji vzdělávání na naší „Jedničce“.

Za tým autorů

Mgr. Kateřina Miturová, zástupce ředitele