Informace o činnosti školního speciálního pedagoga

Informace o práci školního speciálního pedagoga a možnosti využití jeho služeb

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

1. Vedení hodin speciálně pedagogické péče (PSPP)

 • Hodiny jsou určeny pro žáky s různým typem specifických poruch učení, poruch pozornosti, jež mají tuto hodinu doporučenu pedagogicko – psychologickou poradnou, nebo speciálně pedagogickým centrem
 • Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj oslabených dílčích funkcí, které byly diagnostikovány na odborném pracovišti a jež jsou uvedeny v doporučení žáka.
 • Rozvoj jazykových kompetencí, porozumění čtenému, psanému a mluvenému slovu u žáků s odlišným mateřským jazykem.

2. Depistážní činnosti

Na základě pozorování, individuální práce s dítětem přímo v hodině a konzultace s pedagogem doporučuje zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského pracoviště. Zajišťování další spolupráce se školním poradenským pracovištěm.

3. Diagnostické a intervenční činnosti

 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

Realizace intervenčních činností, tj.:

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
 • participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť (SPC, PPP)

4. Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.

Časová dostupnost služeb školního speciálního pedagoga

Konzultační hodiny pro žáky, rodiče a učitele jsou domlouvány individuálně dle jejich aktuálních potřeb, a to telefonicky, mailem nebo přes systém Bakaláři. Na každou schůzku je třeba se předem domluvit. Poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

Kontakty:        tel. 558 445 347                    mail: m.becakova@1zsfm.cz, i.folwarczna@1zsfm.cz

Školní speciální pedagog

Mgr. Martina Běčáková, Mgr. Iveta Folwarczná