Informace ředitele školy – „Třídy v karanténě“ aktualizace k 19. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále zvyšujícím se počtům dětí a zaměstnanců, kteří jsou na základě rozhodnutí KHS MSK v karanténě, Vám sděluji následující informace:

 • Na základě pokynu KHS MSK ze dne 19. 11. 2021 se karanténa týká, v níže uvedených termínech, následujících tříd:

 

 

 

 

 

 

 

 • Postup školy je stanoven dokumentem „Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním Covid 19“ ze dne 19. 10. 2021 – viz příloha

Důležitý je zejména Článek III

Nařízení karanténních opatření

 1. Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19 nařídí osobě, která byla na základě epidemiologického šetření vyhledána jako osoba v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření ve smyslu § 2 MZČR odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;
 2. osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2;
 3. v případě negativního výsledku RT-PCR testu dle čl. III písm. b) a absenci klinických příznaků onemocnění covid-19 se karanténní opatření nejdříve po 7 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou ukončí;
 4. v případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;
 • COVID VE ŠKOLÁCH – KDO O ČEM ROZHODUJE? – viz příloha
 1. Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.
 2. Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano.
 3. Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat.
 4. Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje.
 5. V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař, nikoli škola.
 6. Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není uzavřena škola nebo její část.
 • Organizace školního stravování
 1. Informuji Vás, že v případě, že škole je oznámena KHS MSK pro danou třídu karanténa, provede pověřený pracovník školní jídelny odhlášení stravy po celou dobu nařízené karantény.
 2. V případě, že zákonný zástupce bude mít zájem pro své dítě o stravování, je nutno provést přihlášení (emailem, telefonicky). Oběd však musí vyzvednout zákonný zástupce, ne žák.
 • Organizace vyučování
 1. V průběhu příštího týdne bude škola v rámci svých personálním a technických možností zajišťovat kombinaci prezenční a distanční výuky pro třídy, které jsou z rozhodnutí  KHS MSK v karanténě.
 2. Rozsah distanční výuky bude průběžně upřesňován příslušným pedagogem nebo třídním učitelem.

Věřím, že vzniklou situaci zvládneme v prospěch našich žáků.

Děkuji za pochopení

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy