Etická výchova na 1. stupni

Od letošního školního roku vyučujeme na prvním stupni etickou výchovu.  Ta je implementována do našeho ŠVP  průřezově do jednotlivých vyučovacích předmětů, hlavně ale do předmětu český jazyk.

Ve výchovném působení klademe důraz na týmovou a kooperativní činnost. V komunitních kruzích a v projektech pracujeme s vlastním prožitkem a sdílením zkušeností. Zážitková metoda a učení posilováním žádoucího chování patří mezi nejčastěji používané metody. Jde o metody,  které  poskytují dětem zkušenost nebo jim umožňují vytvořit si vlastní úsudek. Děti se tak učí z vlastního prožívání a zážitků, které potom přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a chování.

Jednotlivá témata etické výchovy jsou prezentována prostřednictvím reálných příběhů. Následuje rozbor s diskuzí, pro děti přitažlivá dramatizace nebo výtvarné či hudební situační zpracování.

Děti se učí vyjadřovat vlastní pocity a názory nenásilnou formou, stejně jako respektovat názory jiných. Etická výchova prohlubuje vztah mezi učitelem a žáky a zejména mezi žáky navzájem. Výrazně podporuje cíle programu Začít spolu.