Informace školní psycholožky

Milí žáci, holky i kluci, vážení rodiče,

nabízím Vám služby školního psychologa.

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách Nařízení (EU) 2016/679  o GDPR, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Psycholog zachovává mlčenlivost a jeho služby jsou na škole poskytovány zdarma.

Já osobně se hlásím k Asociaci školní psychologie a k Etickému kodexu školních psychologů.

Jako člen Školního poradenského pracoviště pracuji v kooperaci s výchovnou a kariérní poradkyní, metodičkou prevence, školními speciálními pedagogy, asistenty pedagoga a vedením školy. Našim cílem je podporovat na naší škole tvořivé a respektující klima, bezpečné a tolerantní třídní kolektivy, s důrazem na individualitu každého žáka.

S dětmi se setkávám už při zápisu do první třídy, kde zastávám pozici poradce, zejména u žáků, kteří potřebují podpůrné opatření. V průběhu studia vstupuji do tříd, provádím screening poruch učení a chování, spolupracuji s třídní učitelkou na sestavení plánu podpory. Dále ve třídách realizuji a vyhodnocuji anonymní dotazníková šetření a ankety, účastním se preventivních programů a třídnických hodin. Ve čtvrté a šesté třídě spolupracují na realizaci adaptačních kurzů.

Na zakázku třídního učitele realizuji sociometrická šetření (dotazníkem B3 a B4), která mapují vztahy ve třídě. U těchto dotazníků je nutné vyplnit jméno žáka. O realizaci budou rodiče informování prostřednictvím Bakalářů a mohou obratem vyjádřit svůj nesouhlas. V takovém případě dítě dotazník nevyplní, bohužel pak ale dochází ke zkreslení výsledků. Z toho důvodu, pokud budete mít pochyby, ráda poskytnu individuálně bližší informace. Výsledky slouží třídnímu učiteli jako podklad pro lepší začlenění žáků do kolektivu.

V kooperaci s karierní poradkyní nabízím mapovaní struktury inteligence jako podklad pro poradenství k výběru střední školy.

Pokud mne dítě vyhledá, poskytnu mu úvodní konzultaci, dále se na spolupráci dohodneme společně s rodiči. Specifika dlouhodobé práce jsou konkretizována v Individuálním souhlasu s prací školního psychologa, který rodiče podepíší. Nejčastěji se na mne žáci obrací s osobními a vztahovými problémy, pokud se jim nedaří učení, mají potíže s pozorností nebo výchovné, emoční problémy.

Nově mne žáci mohou oslovit také prostřednictvím Office 365 na e-mail v.dobesova@1zsfm.cz nebe prostřednictvím Teams.

Krizová intervence je prováděla u žáka, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci bezodkladně a rodiče jsou o situací následně informováni.

V případech hodných zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti.

Ve vztahu ke Školním poradenským zařízením (PPP, SPC) působím jako koordinátor inkluzivních opatření. Spolupracuji také s OSPOD, policií ČR, Střediskem výchovné péče a odbornými lékaři, klinickými psychology.

Konzultační hodiny pro rodiče jsou každé úterý od 12:30 – 15:30 nebo po domluvě. Na každou schůzku je potřeba se předem objednat.

Kontaktovat mne můžete prostřednictvím Bakalářů, e-mailem na adrese v.dobesova@1zsfm.cz nebo telefonicky na čísle 558 445 326.

S přáním úspěšného a pohodového školního roku Vaše školní psycholožka Mgr. Veronika Dobešová.